Đồng Nai: Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020

01:01 | 26/02/2020

|
UBND tỉnh Đồng Nai vừa banh hành Quyết định số 434/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.
dong nai phe duyet ke hoach dinh gia dat cu the nam 2020Phú Yên: Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của TP. Tuy Hòa
dong nai phe duyet ke hoach dinh gia dat cu the nam 2020TP Hồ Chí Minh: Lên kế hoạch di dời phá bỏ 15 chung cư nguy hiểm và hư hỏng nặng

Theo đó, mục đích và yêu cầu của Kế hoạch này là nhằm xác định số lượng các trường hợp và quy mô diện tích cần xác định giá đất cụ thể trong năm 2020, các trường hợp phái thuê tư vấn và dự kiến kinh phí thực hiện giá đất cụ thể; làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí thực hiện định giá đất cụ thể và lựa chọn thuê đơn vị có chức năng định giá đất cụ thể.

Đồng thời, đảm bảo thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mực đích sử dụng đất để triển khai thực hiện các dự án, công trình trong năm 2020; thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và cổ phần hóa doanh nghiệp trong năm 2020 và tính toán thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

dong nai phe duyet ke hoach dinh gia dat cu the nam 2020
Ảnh minh họa

Cụ thể, số trường hợp cần xác định giá đất cụ thể là 1.812 trường hợp, trong đó có 909 trường hợp cần thuê tư vấn xác định giá đất. Tổng kinh phí ước tính để thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể là hơn 14,4 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất là thực hiện định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự kiến là hơn 12,4 tỷ đồng/805 trường hợp.

Quyết định này cũng nêu rõ về nguồn kinh phí thực hiện. Cụ thể, đối với trường hợp định giá đất để tính bồi thường, nguồn kinh phí được bố trí từ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án là hơn 12,4 tỷ đồng. Đối với các trường hợp còn lại, nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai có trách nhiệm thực hiện việc xác định mục đích định giá đất cụ thể và chuẩn bị hồ sơ thửa đất cần định giá; lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất đối với từng trường hợp cần thuê tư vấn xác định giá đất.

Đồng thời, Sở TN&MT kiểm tra, đánh giá kết quả việc xác định giá đất và phương án giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất và trình UBND tỉnh Đồng Nai quyết định giá đất; lưu giữ toàn bộ kết quả định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; thống kê báo cáo Bộ TN&MT về kết quả định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh theo quy định.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Bộ TNMT