Thanh Hóa: Đôn đốc lập quy hoạch sử dụng đất

07:04 | 10/09/2020

|
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt.

UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Nghi Sơn về việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện. Theo đó, Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố về nội dung nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định của Luật quy hoạch năm 2017, Luật điều chỉnh bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch năm 2018, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản pháp luật khác liên quan. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương rà soát, xác định nhiệm vụ, thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện, trình phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Bộ TNMT